AQUA

co madrzi nad vodou

16.02.2004

Tak ma zaujímalo...

Èi naozaj v toyote pracujú ¾udia ako napríklad èlovek, zanechávajúci mi odkaz a podpísaný ako david. Jediným vodítkom k jeho identite je pravdepodobne iba mailbox, ktorý zanechal. Jednoduché gúglenie prinesie zopár výsledkov. Sem klik tam klik a naozaj sa mi nechce veri, že by mohlo ís o toho davida, èo to má nieèo spoloèné s imachina.cz...

Preèo ma to tak zaujíma? Dos ma zarazil jeho komentár (tu). Stále mi nejde do hlavy jedna vec. Považoval môj spot za hrozný, prispôsobil sa svôjmu odhadu mojej inteligencie/úrovne a pod¾a toho koncipoval svôj komentár? Alebo je to inak? Chcel ma iba vytoèi?

Sekundárne ma trápi, èi som si naozaj kúpil auto od výrobcu, ktorého dovozca má zamestnancov ktorí nevedia èo od radosti? Servisy, ktoré majú problémy dodrža èo s¾úbili? Dúfam, že sú to iba výnimoèné problémy, na ktoré mám asi štastie.

bsa , 16.02.2004, 19:30:00 , trvalý odkaz , komentáre (0)
Trackback: http://www.bloguje.cz/blox/tb.php/26408

Ad. Bahno

špeciálne pre davida a možno aj iných

No zdá sa, že som sa dostal do situácie kedy som nieèo nevysvetlil poriadne.

Takže celý tento spot je pojatý ako ironické konštatovanie situácie po návšteve autorizovaného servisu.

Keïže david sa zúèastnil testovania lc j120 rád by som mu položil nieko¾ko otázok, na ktoré samozrejme nemusí odpoveda. Keïže j120 (to je ten tlc na fotke) má povolené najmenší rozmer diskov 17" rád by som sa opýtal aké pneumatiky mali autá obuté? Bohužial neviem o žiadnych MT (mud terrain) pneumatikách v 17", ktoré by spåòali predstavu výrobcu o povolenom rozmere. Samorejme, je možné v bahne jazdi aj s AT (all terrain) a tobôž v takom obyèajnom bahníèku aké je na fotkách.

Ïalej by som sa ho rád spýtal, že èo hovorí ako obdivovate¾ jazdy s tlc na nedostupnos ostrekovaèov svetlometov pre tento model na sk/cz trhu. Pod¾a mna v horších svetelných podmienach by som oèakával od auta, že nemusím beha okolo auta a nieèím èisti svetlomety. Ïalšie svetlomety, povedzme na streche vozidla to vyriešia, ja viem.

V ïalšom kole kladiem otázku, èo má proti favoritu. Sám som ho síce nevlastnim ale moje prvé kilometre so škodou 105l sú pre mòa príjemnou spomienkou.

A nakoniec pre istotu pridávam: nemám niè proti priechodnosti tlc v bahne, som spokojný. Nie som spokojný s vyjadreniami servisu o tom, že auto nie je stavané na jazdu v teréne (vyjadrenie importéra) a na jazdu vo ve¾mi bahnitom teréne (viï fotky). Pre ešte detailnejšie doplnenie uvádzam, že by obyèajný enduser (èuduj sa svete aj u áut existujú) tak už v živote od strachu nevôjdem do terénu. Keïže som ignorant jazdím ïalej.

update

Priznám sa, èudoval som sa ostrému tónu pána dávida. Zdal sa mi povedomý z diskusií, ktoré èítavam na auto serveroch. Keï tu zrazu som nazrel do štatistík na topliste. A èo to? Žeby prístup z toyota.cz? Wow! Takže koneène mi niekto odpovie na tieto otázky:

1) preèo slovenský importér nedokáže dodnes odpoveda na mail z 18.jan.2004?

2) preèo mi na samovo¾ne klesá ruèièka rýchlomera a opa sa vracia do pôvodnej (správnej) polohy aj na pri jazde na pevnom povrchu? Bohužial keby to bola na poèkanie zreplikovate¾ná závada už tu hromžím o stošes.

3) preèo mi vàzga sedadlo vodièa už pri 3 mesaènom aute?

4) preèo mi rezonuje nieèo "za" odkladacou schránkou? Pravdepodobne dotatoèná montហalarmu predajcom? Nie je aj toto vecou dobrého mena dovozcu?

5) preèo nie je servis schopný od 10.jan.2004 do 16.feb.2004 (na kedy si ma objednal) nalakova jeden kus zadného nárazníku?

Alebo už len také základné pravidlá ako, poviem že som z toyoty (alebo sa za to hanbím?) , neboj(te) sa ja by som vás nezožral. Snažím sa nejak argumentova ale asi nemám èím, keï sa uchy¾ujem k invektívam typu, že mám favorit a teším sa na stretnutie s tlc na ceste.

Nuž èudné je to celé, èudné...

bsa , 16.02.2004, 14:31:00 , trvalý odkaz , komentáre (0)
Trackback: http://www.bloguje.cz/blox/tb.php/26370

Zopár obrázkov "strašného" bahna

Tak toto je ten strach a hrúza pre toyotu.


Celý príspevok

bsa , 16.02.2004, 12:02:00 , trvalý odkaz , komentáre (6)
Trackback: http://www.bloguje.cz/blox/tb.php/26332

Bahno?

Nová skúsenos s landcruiserom. Zásadne ale naozaj zásadne nejazdite bez bahno, èi mláèky. Mohlo by sa sta, že landcruiser by sa nebodaj namoèil, èo nie je pre terénne auto dobre. A ešte by sa mohlo sta, že by – ako vraví L&S voda vyšplechla – na vzduchový filter. Jednoducho som v šoku. Landcruiser J120 je auto, ktoré nie je skonštruované na jazdu v bahne. No a ešte jedna pikoška, v aute mám vraj takú sirénu pre alarm, èo huláka aj vo vode èi všelikde inde a hocijakých podmienok. No tak pokia¾ by vám toto niekto tvrdil, požièajte ju mne. Tak ju zasviním bahnom, že nebude huláka vôbec.

Vo svetle týchto konštrukèných vymožeností sa skutoènos, že od povedzme 10. januára do 16. februára èakám na nárazník, ktorý dajú do lakovne presne 16. februára, javí ako trápna epizóda v živote... No hlavne, že vedú rebríèky bezporuchovosti.

bsa , 16.02.2004, 11:46:00 , trvalý odkaz , komentáre (6)
Trackback: http://www.bloguje.cz/blox/tb.php/26328

13.02.2004

Ružový panter a jeho hudobný otec

Link. A ako èítate nielen ružového pantera...

bsa , 13.02.2004, 21:36:00 , trvalý odkaz , komentáre (0)
Trackback: http://www.bloguje.cz/blox/tb.php/26024

The day, hour, minute, second after...

Priznávam sa bez muèenia, z niektorými názormi radka hulána (blog) nesúhlasím. Dokonca niekedy nezdie¾am ani jeho prílišné nadšenie pre všelijaké technológie. Má zaujímavé postrehy, prináša pre mòa zaujímavé/iné poh¾ady na vec. Hoc nie som lúmen w3 technoåógií, nejaký ten piatok sa vo svete ajtí pohybujem. Možno v inom segmente a preto moje postoje èi názory sú skreslené.

Nuž ale iné som chcel poveda. Aj keï si nesmierne vážim názory iných a nie je mi blízke reptanie typu, že všetko zo "západu" je zlé a naniè nesedí mi zopár viet v tomto spote. Napríklad táto: Z reproduktorù se jim line zajímavá hudba, na monitoru bìží film a oni... na to koukají. Èíst se nikomu nechce. Ètení opravdu není zábavné.

Èi je èítanie nudné? Priznám sa beletrie som moc v ruke v poslednom èase nemal ale stále sa mi zdá èítanie príažlivé – viem je to môj názor – a ako niekto v diskusii podotkol, flash tiež radšej preskoèím. A opä, zas nie matematik by som sa neodvážil tvrdi, že Matematika, to je opak zábavy a dynamiky. Atakïalej atakïalej. Nechcem oponova skoro každej vete.

Vlastne to èo som chcel poveda, je jednoduché. Áno flash je technológia, ktorá má svoje miesto. Miesto v zábave a urèitom druhu prezentácie. "Web" je technológia, ktorá má svoje miesto. A nielen v zábave. Tvrdi však, že web sa stane zábavným až keï sa dizajnéri nauèia flash je pod¾a mna, prepytujem pekne, hlúpos. Však èo už len zlepší flash napr. na židovských anekdotách u pixyho (mimochodom tie anekdoty nemajú chybu)? Niè. Možno predåži èas, za ktorý sa dostaneme k pointe.

bsa , 13.02.2004, 20:44:00 , trvalý odkaz , komentáre (4)
Trackback: http://www.bloguje.cz/blox/tb.php/26018

Mäsiar v observatóriu, pt. VIII, session 2

Som bol narieknutý takýmto slovným spojením: kalinak-brosnan, tak taku fantaziu nemam ani ja :)))) porovnavas neporovnatelne :)))))

Naozaj fantázia je nieèo èo mi nechýba. Presnejšie povedané mám jej dostatok. Ale! Ale slovenský (verte èi neverte) mienkotvorný denník si myslí, že mister kaliòák je krásavec (tutok). Áno v diskusii sa ozvali kuvièie hlasy ale uznajme, keï nový èas takôto píše tak hornej zabudnutej poveda o kaliòákovi, že nie je pekný sa urèite bude rovna sebevražde.

bsa , 13.02.2004, 14:19:00 , trvalý odkaz , komentáre (1)
Trackback: http://www.bloguje.cz/blox/tb.php/25955

Mäsiar v observatóriu, pt. VIII

deò jedna po dni kedy impérium vrátilo úder

Zachytil som v rannej bulvárnej tlaèi, že mister kaliòák sa rozviedol? Alebo je rozvedený alebo nieèo... Neviem, podstatné èo som si z bombastického titulku zobral je to, že nie je ženatý.

Keïže, ako hovoril sam hawkings mešúrs prepáèia, že tu takto suterénne riešim moje kornflejksy zo sleèny atttn budem pokraèova. Aj keï musím prizna, že niekedy sa mi tie odborné termity pletú. Ale naspä k veci. Atttn h¾adá vo¾ajakého delona, èi iného brosnana, z ktorým by – zvyšok nechám na fantázii èitate¾ov a najmä h¾adajúcej. No ako mešúrs vedia, každý z nich poskytol svoj fejs nejakej reštaurácii. A ako mešúrs urèite vedia aj mister kaliòák ma reštauráciu. Nie jednu. Viac. Takže s trochou odvahy možno poveda, že predmetný mister je taký delonobrosnan. Odvážny ako džejms bond, tak drochu darebák ako delon ale najmä herec. Však kto by dokázal tak dlho chcie dobre národu ak nie dobrý herec. Dúfam, že mu nekrivdím :).

Tak, atttn hor' sa do stímka na miletièke kde ho dos èasto vídavam. Ak keï nie kaliòák možno sa ulakomíš na niekoho z hápé. Aj tam sú rúèi mládenci. A vraj najlepší majstri telesnej lásky sú v slovenskom malom mäkkom.

bsa , 13.02.2004, 10:43:00 , trvalý odkaz , komentáre (6)
Trackback: http://www.bloguje.cz/blox/tb.php/25904

12.02.2004

Neoriginálne...

V poslednom èase sa ani tak nevenujem popisu vlastného "sveta" ako skôr reagovaniu na podnety iných. Nie že by môj svet nebol dos farebný. Lepšie povedané farby už poznáme a žiadna nová sa neobjavuje.

Ako správne podotkla sleèna atttn (azure, tina, tana, tanija, nejaká...) tu bude valentína. Pre mòa pseudo sviatok vhodný na pekný výlet do lesa (samozrejme autom) s osobou, ktorú mám nadovšetko najradšej, t.j. so sebou. Podarujem si zopár donutov z mekáèa (chutia aj psovi, takže v tom nemôže by humus) a vyrazím prekonáva terénne prekážky.

Predpokladám, že vlna odsúdenia sa preleje cez hlavy èitate¾ov ale pokia¾ väèšina nazrie do zrkadla tak zistí, že hoc má rada iných ¾udí má rada aj seba. A myslím, že poriadne. Takže v tento deò nezabúdajme na tých, ktorých máme najradšej. Na mòa :) èi na seba?

bsa , 12.02.2004, 8:48:00 , trvalý odkaz , komentáre (2)
Trackback: http://www.bloguje.cz/blox/tb.php/25726

11.02.2004

Tak toto je sila!

Link. Nemôžem to vyhna z hlavy, z auta, z compu, z telefónu... Famózne, dokonalejšie ako ja.

bsa , 11.02.2004, 21:10:00 , trvalý odkaz , komentáre (0)
Trackback: http://www.bloguje.cz/blox/tb.php/25685

10.02.2004

Verejné poïakovanie ronymu

Možno ste si všimli, že som "redizajnoval" èi ako nazva môj malý výlet do sveta css. Za všetko môže rony! On ma donútil vàta sa v tom! Musím poveda, že to pre mòa malo ve¾ký prínos. Najmä ronyho prístup. Neby slušne vychovaný povedal by som, že ma strašne z.....bával. Však nieèo o jeho názore na fix width je aj tu.

V každom prípade prispel cennými radami (naozaj si to myslím!!!) a pomohol. A pomohol najmä tým ako vysvetloval. Ja som totižto vypol režim "som aspoò trochu inteligentný" a iba som èítal to èo píše. On písal dobre ale ja by bfu tak nepochopím... Jednoducho dal mi poh¾ad na to ako ja niekedy vysvetlujem bežným ¾udom, že èo im to chceme natlaèi.

Ešte raz vïaka!

ps: viem, že je to nedorobené, viem èo mi tu ešte chýba. Óóó ve¾ký guru èestné pionierske, že doplním!

bsa , 10.02.2004, 22:14:00 , trvalý odkaz , komentáre (1)
Trackback: http://www.bloguje.cz/blox/tb.php/25495

9.02.2004

Môže sa zda...

že v tejto rubrike (mystique) už sa dlho niè nestalo. No je to pravda a zároveò aj nie. Toto vyjadrenie hodné detektíva orieška mi napadlo vèera pri sledovaní tíví. Pok¾udnú konzumáciu ob¾úbeného pokrmu (èerstvý chleba a mlieko (áno, my prymitívny mládenci konzumujeme takôto)) mi narušil nepredvídaný pád ovládaèa na zem a zmena programu na estévé dva. Skoro som sa až zadrhol, keï tu zrazu na milióny divákov verejnoprávneho média hrkútala osôbka. Ihneï som identifikoval svoju študentskú lásku.

Hoc viem èo s òou je, prekvapilo ma, že ju vidím. Nie, že ju vidím v tíví ale že ju vôbec vidím. Na stretku po desiatich rokoch akosi nebolo èasu s òou pokeca. Boli iné – naliehavejšie – povinnosti.

A tak paradoxne pri plnení žalúdka vynikajúcim chlebom som si spomenul ako vo¾akedy dávno som si plnil iný orgán – drobet vyššie ako žalúdok – nieèím iným.

bsa , 9.02.2004, 21:44:00 , trvalý odkaz , komentáre (14)
Trackback: http://www.bloguje.cz/blox/tb.php/25254

Takže preèo ja mám rád operaèné systémy

Pominúc skutoènos, že ¾ubovo¾ný operaèný systém je dobrý zdroj príjmov pri jeho údržbe existujú aj iné aspekty preèo mám rád operaèný systém. Rony ma tu upozornil na tento odkaz. V podstate súhlasím z ronyho bodmi. Debatu o hrách na desktope pominiem. Makro vírusy tiež. Myslím, že mr. hulán èosi o security vie a o group policies tiež.

K bodu 12 si dovolím poznamena, že klávesnicu hojne využívam vo winoch na ¾ubovo¾né admin úkony. Okrem toho, že keï èlovek vie skriptova tak napíše veci, ktoré by myšou klikal ove¾a dlhší èas. Samozrejme, windovsácky shell z h¾adiska prispôsobenia užívate¾ovi nie je výhra.

K bodu 3 by som sa rád spýtal ako sa posudzuje stabilita systému? Èi ju môžeme posudzova na základe pádov samotného OS alebo h¾adáme podiel v aplikáciách? Tu má win nedostatky, ktoré poväèšine vyplývajú z rozlièných compatibility issues.

Bod 11 je kapitola sama o sebe. Tvrdenie, že nemám na pecku niè kradnutého môžem prednies tiež. Ide iba o to, èi som to získal zadarmo alebo musel zaplati.

Nebol by som rád aby debata vyznela ako obhajoba winov. Je to systém, ktorý má svoje prednosti ale má aj svoje zápory. Ostatne ako aj iné technológie.

Ve¾mi zaujímavé by bolo rozvinú debatu ko¾ko stojí prevádzka "virtuálneho" zákazníka na jednotlivých platformách. Myslím, že fér by bolo pribra sun, ms a linux. Urèi požiadavky, zráta železo, soft a support. Zobra certifikovaných ¾udí. Myslím, že sieové vybavenie sa nebude moc líši pri jednotlivých platformách. Chce sa niekomu?

A rád ich mám najmä preto, že sa dá o nich tak pekne nezaujate pokeca :)

bsa , 9.02.2004, 15:16:00 , trvalý odkaz , komentáre (0)
Trackback: http://www.bloguje.cz/blox/tb.php/25268

A ujednome si menoslov!

Úvodom môjho krátkeho spotu by som si rád koneène ujednotil menoslov. Fakt mám z toho chaos... Azure, tina, tanija, táòa, nymfomanka, sociálna pracovníèka, vo¾ajáka pani z plagátu a ešte neviem èo ešte. Bol by som rád, keby si predmetná sleèna (už viem, že sleèna) vybrala jediný akronym. No pokia¾ to nebude možné, nezúfam, vyberiem ho ja.

A ešte by som si dovolil súhlasi s týmto, vyslovene s èasou o vlastných prioritách. A dokonca, a teraz pozor – opä s tou istou osobou – s týmto. Pretože problematika písania titulov pred menom a za menom ma vždy zaujímala. Nepíšem si to ani na jednu stranu. Hoc by som asi mal. Minule zavládlo ažké poèudovanie a potom diskusia o tom, ko¾ko tie tituly mohli stá. No asi nevyzerám na inteligenta.

bsa , 9.02.2004, 13:51:00 , trvalý odkaz , komentáre (7)
Trackback: http://www.bloguje.cz/blox/tb.php/25253

8.02.2004

Som odkaz dostal

znenia skoro podobného ako toto: "žiadny odkaz nebude?" Nie nevyslepièím kto to písal. Ale pridám odkaz.

bsa , 8.02.2004, 14:14:00 , trvalý odkaz , komentáre (0)
Trackback: http://www.bloguje.cz/blox/tb.php/25136

7.02.2004

Štúdium akcentu zdarma

Klikajúc gúglom som naklikal linku, ktorú som poèúval ve¾mi dlho. Potom ma to zaujímalo viac a viac a zaèal som v poslednom èase intenzívnejšie poèúva letovú prevádzku. Pokia¾ by ste sa chceli do šumu a nezrozumite¾nej angliètiny zapoèúva nech sa páèi, klikajte tu, tu èi tu. Na boston môžete hodi aj poh¾ad (link).

bsa , 7.02.2004, 21:40:00 , trvalý odkaz , komentáre (1)
Trackback: http://www.bloguje.cz/blox/tb.php/25075

6.02.2004

Asi už nemá cenu sa èudova

Pozrite sa sem. Mám iba dve otázky. Kto je Dubnièka Ján? Je tam malá fotka a vraj je to moderátor. No nie že mi tu budete vypisova linky. Až tak moc ma to nezaujíma.

A tá druhá otázoèka znie: je tak ažké pochopi, že džíp je vlastne jeep? A ako všetci vieme jeep nie je volkswagen.

bsa , 6.02.2004, 19:24:00 , trvalý odkaz , komentáre (0)
Trackback: http://www.bloguje.cz/blox/tb.php/24958

Spájame nespojite¾né

Niekto z koalície zaregistroval, že poslankyòa beòová je atraktívna aj s plackami (tu) preto – musím uzna, že šikovnou formou – sa snaží vry do pamäti národa, že moniky sú krepé (tu). Keïže národ si nenechá niè nikam vry táto aktivita bude neúspešná.

bsa , 6.02.2004, 15:44:00 , trvalý odkaz , komentáre (1)
Trackback: http://www.bloguje.cz/blox/tb.php/24942

5.02.2004

O sústavách, operátoroch a tak

Tina tu a markoff tu a tu spomínajú orindž a jeho dátové programy. Tina sa dokonca pýta èo na to ítý. No itý nato niè, pretože už má data nonstop èi ako sa to volá (aj keï niekto môže namieta, že obmedzený 200mega, nalejme si osobnej skúsenosti neobmedzený). A jedno giga je 1024 mega. Staèí poèíta v dvojkovej sústave.

So zaujatím som si preèítal markoffove skúsenosti s nieèím v orindži. Pripomínali mi moje dávne keï som sa u tohoto operátora musel doprosova služieb, výstupov, vecí ktoré nas¾uboval.

bsa , 5.02.2004, 13:40:00 , trvalý odkaz , komentáre (1)
Trackback: http://www.bloguje.cz/blox/tb.php/24783

Nedajte sa zláka

Nedajte sa zláka štatistikami. Ani ja som sa nedal a predsa som kúpil vozidlo, ktoré ich vedie. To som však netušil, že ja budem zjavná výnimka.

Èo ma vlastne trápi? Odvèera vàzgajúce sedalo. To v aute za x korún by sa nemalo stáva. Nuž èo, dúfam že to opravia. Prvá štrbina v dôvere v znaèku èo je vraj bezporuchová. Uznávam, vàzgajúce sedadlo nemusí by závada, kvôli ktorej auto nefunguje.

Myslím, že som tu spomenul, že niekto upravil fasádu môjho zadného nárazníku. Neviem èi japonské plasty sú nieèím špecifické pri preprave ale èaka od 7. januára do 16. februára sa mi nepáèi. Nehovoriac o tom, že musím beha po poisovniach, obhliadaèoch atï. To sa mi u predchádzajúcej automobilky nestávalo.

A povestnou èerešnièkou na torte je odpoveï od dovozcu. Lepšie povedané neodpoveï. 18. januára som oblažil dovozcu svojou otázkou, ktorú som mu zaslal mailom. Dodnes nemám odpoveï. Zaujímavý prístup k zákazníkom. A nepýtal som sa niè zložité.

bsa , 5.02.2004, 11:28:00 , trvalý odkaz , komentáre (2)
Trackback: http://www.bloguje.cz/blox/tb.php/24765

Informácie k šablóne:

CSS predpis - skopírujte jeho obsah a vložte ako CSS predpis (vzh¾ad) v systéme bloguje.cz

Obrazky:

Podklad s prechodom

Podklad hlavicky s okom

Podklad stlpca vpravo

Podklad stlpca vpravo - PSD subor, pokial chcete zmenit text ;-)

Tieto obrázky uložte na vhodné miesto buï na bloguje alebo u seba.

Náh¾ad vzh¾adu blogu

systém bloguje.cz